• 9381 7441

Lokale vedtekter for Norsk OCD forening, Ananke

§ 1 NAVN OG FORMÅL

1.1 Lokallagets navn skal være, NORSK OCD FORENING, ANANKE med stedsnavn etter.

1.2 NORSK OCD FORENING, ANANKE 's lokallag er underlagt foreningens generelle vedtekter, og skal fremstå som fritt og selvstendig, uavhengig og upolitisk.

1.3 Lokallagets formål er å formidle kunnskap om og fremme forståelse for tvangslidelser, samt støtte personer med slike lidelser og deres pårørende.

1.4 Lokallaget skal spre informasjon om OCD og arbeide aktivt med oppfølging og skolering av brukere og tillitsvalgte, samt samarbeide med og følge opp helseforetak og myndigheter.

1.5 Lokallagets medlemmer, tillitsvalgte og medarbeidere har taushetsplikt med hensyn til navn og andre personlige opplysninger om medlemmene og andre som tar kontakt med foreningen.

§ 2 MEDLEMSSKAP

2.1 Alle som lider av tvang og deres pårørende, samt andre personer og institusjoner som støtter foreningens formål kan opptas som medlemmer.

2.2 Foreningen har følgende medlemskategorier: Enkeltmedlemskap, Familiemedlemskap og Institusjonsmedlemskap.

2.3 Alle medlemmer over 18 år har stemmerett.

2.4 Medlemsskapet gjelder inntil det sies opp skriftlig, men opphører dersom kontingenten ikke er betalt ved årets utgang. Det kan søkes om nytt medlemskap, under forutsetning av at utestående kontingent blir betalt.

§ 3 KONTINGENT

3.1 Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet.

§ 4 FORENINGENS ORGANER

4.1 Lokallaget består av følgende organer: lokalt årsmøte og lokalt styre. Sentralstyret eller lokale medlemmer kan i gitte tilfeller opprette et interimstyre eller et arbeidsutvalg før lokallaget er etablert.

§ 5 LOKALT ÅRSMØTE

5.1 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet

5.2 Årsmøtet skal avholdes innen 15. februar.

5.3 Tid og sted for årsmøtet kunngjøres for medlemmene senest fire uker før møtet.

5.4 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være lokalt styre i hende senest tre uker før møtedagen

5.5 Innkalling til årsmøtet med fullstendig sakliste og dagsorden sendes lokallagets medlemmer senest to uker før møtet.

5.6 Lokalt årsmøte skal:

- Velge møteleder og protokollfører, samt to personer til å undertegne protokoll

- Godkjenne innkalling og dagsorden

- Behandle årsmeldingen fra lokalt styre

- Behandle innkomne årsmøtesaker

- Velge leder og styremedlemmer med varamedlemmer i samsvar med § 6

- Velge en valgkomite på tre medlemmer

- Velge delegater til Landsmøtet

5.7 Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lokal leders dobbeltstemme utslagsgivende.

5.8 Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av lokallagets styre eller medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6 LOKALT STYRE

6.1 Lokallaget ledes av et styre som består av: leder, nestleder, sekretær og 1 - 3 styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Med unntak av leder konstituerer styret seg selv og nedsetter de underutvalg det finner tjenlig.

6.2 Leder velges ved særskilt valg for to år. Styremedlemmer velges for en to-års periode, vekselvis annethvert år. Varamedlemmer velges for en funksjonstid på to år. Valgkomiteen velges hvert år.

6.3 Styret står ansvarlig for at lokallagets virksomhet drives i samsvar med foreningens vedtekter og årsmøtevedtak.

6.4 Lokallagets styre er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lokal leders dobbeltstemme avgjørende.

6.5 Det føres protokoll fra alle årsmøter, styremøter og eventuelle utvalgsmøter.

§ 7 EKSKLUSJON

7.1 Styret i lokallaget kan med 2/3 flertall foreslå overfor sentralstyret å ekskludere eller suspender medlemmer som motarbeider foreningens målsettinger og virksomhet, eller som opptrer på en måte som vurderes å være i strid med foreningens vedtekter og vedtak.

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER

8.1 Landsmøtet kan med 2/3 flertall endre lokallagets vedtekter.

§ 9 OPPLØSNING

9.1 For å oppløse lokallaget kreves årsmøtevedtak med 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning tilbakeføres aktiva til foreningens sentralstyre.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!
©2019 Ananke. All Rights Reserved.

Search